1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen BBE en een klant waarop BBE deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 72 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch, per email of per bericht aan BBE melden.

Na het ontvangen van dit bericht zal BBE dit bevestigen. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is BBE gerechtigd om het gehele afgesproken bedrag aan de klant te berekenen. Indien de klant meer dan een half uur later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag BBE de behandeling weigeren en het gehele afgesproken bedrag in rekening brengen. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

3. Betaling

BBE vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Bij een gemiste afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Er zal een factuur verzonden worden die uiterlijk binnen 7 dagen betaald dient te zijn. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt volgen twee herinneringen. Als de factuur hierna nog niet betaald is zal BBE de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij behorende kosten zijn voor de klant.

In het geval dat klant al eerder permanente make up heeft laten zetten is zij verplicht BBE vooraf het maken van een afspraak hiervan op de hoogte te stellen, zoals aangegeven in het afspraak maken proces en in de bevestigingsemail. In sommige gevallen is het niet mogelijk om een behandeling uit te voeren met oude permanente make up. In het geval dat dit vooraf niet wordt overlegd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

De klant is verplicht om het volledige bedrag te betalen bij het maken van een afspraak en gaat hiermee akkoord. Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.

4. Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet BBE vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan BBE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. BBE neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in de administratie. BBE behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. BBE zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. Het e-mailadres van de klant wordt door BBE gebruikt om een digitale nieuwsbrief naar te sturen, indien de klant deze niet wil ontvangen, kan de klant dit vooraf aangeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief.

5. Geheimhouding

BBE is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, BBE verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. Aansprakelijkheid

BBE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BBE is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. BBE is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

7. Beschadiging en diefstal

BBE heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur, producten of ander eigendom beschadigt. BBE meldt diefstal altijd bij de politie. In onze salon zijn er geen beveiligingscamera’s aanwezig.

8. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking gemeld worden aan BBE. BBE zal bij ontvangst van de melding een bevestiging sturen. BBE zal de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is zal BEE de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Indien BBE en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

9. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft BBE het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

10. Annuleren

Het is niet mogelijk om een geboekte afspraak te annuleren. Aanbetalingen worden in geen enkel geval terugbetaald. Wij bieden de optie om deze afspraak éénmalig te verschuiven naar andere beschikbare datum. Voor afspraken dient dit 3 dagen van tevoren in overleg afgestemd en bevestigd te worden door BBE.

11. Beeldmateriaal

Voor de behandeling wordt gevraagd of de klant toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of video’s. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Indien er geen toestemming wordt gegeven zullen wij geen beeldmateriaal gebruiken van de klant.